Електрообзавеждане на производството

     1.За специалността     

В Професионална гимназия по енергетика и електротехника се извършва обучение по специалността “Електрообзавеждане на производството” от 1994г. 

     2. Защо да избера тази специалност?     

Електрообзавеждане на производството е широкопрофилна специалност, осигуряваща технически познания по:

  • изграждане, ремонт и поддържане на електрически инсталации и подстанции;
  • изграждане, ремонт и поддържане на електрически мрежи и системи;
  • електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, бита и транспорта.

Целта на обучението е овладяване на система от знания и умения за конструиране, ремонт и експлоатация на електрически съоръжения, машини, апарати и уреди.

     3. Какво ще уча?     

В 9 и 10 клас се създава отрасловата професионална подготовка, която включва изучаването на: Електротехника, Електроника, Електротехнически материали, Електроенергетика.

Специалната професионална подготовка на ученика се формира в 11 и 12 клас, където се изучава: Електрически инсталации, Електрически машини и апарати, електроснабдяване, Проектиране.

     4. Възможности за реализация     

Завършилите тази специалност:

  • могат да проектират, конструират и разчитат системи за управление и защита;
  • придобиват практически умения за монтаж на силнотокови ел. уреди;
  • умеят да извършват диагностика и ремонт на ел. машини, трансформатори, апарати за управление.

     Завършилите успешно получават:     

  • диплома за средно образовани;
  • свидетелство за трета степен на професионална квалификация – ЕЛЕКТРОТЕХНИК.