Еразъм+ 2015 година

ПРОГРАМА : „ЕРАЗЪМ +“,
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 : „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“,
СЕКТОР: “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ”
ТИП ДЕЙНОСТ: МОБИЛНОСТ

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „EUROPE 2020 – A CHALLENGE FOR GREEN ENERGY” .
2015-1-BG01-KA102-014061

ПАРТНЬОР: YouNet,Болоня,Италия                           Одобрен бюджет: : 58 574.00 евро

Настоящият проект има за цел да изпрати група от 17 ученици на четириседмично професионално обучение в град Болоня, Италия.
Участниците трябва да са от 11 и 12 класове и да притежават базова образователна подготовка в сферата на енергетиката и енергийните източници. Ползвателите ще бъдат млади хора, които се нуждаят от усвояването на нови умения и квалификации с цел улесняване на професионалното им развитие и повишаване на пригодността им за заетост.
Професионалното обучение ще бъде насочено към придобиването на професионални умения, знания и ноу-хау в енергийния сектор, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), енергийна ефективност и енергиен мениджмънт (ISO 50001). В резултат, ползвателите по проекта ще повишат квалификацията си и компетентността си в тази област.
По време на четириседмичното обучение в Италия, бенефициентите ще имат възможност да придобият специализирани знания и практически умения по енергийна ефективност и възобновяемите източници, които ще увеличат шансовете им да продължат образованието си по специалността и да намерят по добра професионална реализация. Тези знания ще бъдат удостоверени със сертификати EUROPASS Мобилност, което значително ще разшири професионалните възможности на бенефициентите.

 

     Повече за проекта: