Еразъм+ 2016 година

 

ПРОГРАМА : „ЕРАЗЪМ +“,

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 : „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“,

СЕКТОР:  “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ”

ТИП ДЕЙНОСТ: МОБИЛНОСТ

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: ” Европейски опит за придобиване на професионални умения по електротехниka  и енергетика  в чуждоезикова среда”

 2016-1-BG01-KA102-023025

ПАРТНЬОР: YouNet,Болоня,Италия                            Одобрен бюджет: 44 031.00 евро

 

Професионалното обучение ще бъде насочено към придобиването на практически умения, в реална работна среда.Производствената практика ще се проведе на територията на предприятия в Болоня,Италия,  осъществяващи дейности в сферата на енергетиката и електротехниката.Мобилността ще е с продължителност 02.10.2016г-19.10.2016г. Ползвателите ще са 18 ученици от 10 и 11 класове на ПГЕЕ Гълъбово.

OСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА  :

  Усъвършенстване на придобитите до момента професионални умения чрез взаимодействие между образователните институции и производствената среда и внасянето на европейски похват в обучението за по-голяма конкурентноспособност на трудовия пазар.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  • Повишаване на професионалните компетенции в областта на електротехниката и енергетиката.
  • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  • Придобиване на европейски ,доказан опит .
  • Придобиване на нови лични умения в нова културна среда и създаване на нови социални контакти.
  • Подобряване на езикови познания и разширяване на личностния мироглед.
  • Създаване на  навици за учене през целия живот , възпитаване на самостоятелност  и самочувствие  у младите хора.

        С  реализацията на този проект ще отговорим  на изискванията и потребностите на  Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.  и нейния  план за действие,  Закона за професионално образование, Наредба № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение .

Валидирането и признаването на придобитите умения ще се извърши с издаване на Сертификати EUROPASS Мобилност.

     Повече за проекта: