Проект квалификация на педагогическите специалисти

                                                                                                                                                                                                                             

ОБУЧЕНИЕ НА 3000 ПЕДАГОЗИ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”. Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проекта.

Обучението е практически ориентирано.

В обученията, които са с продължителност 32 часа и с общ брой обучаеми 3 000 педагогически специалисти от детски градини, училища и обслужващи звена (младши учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и главни учители/възпитатели). Обученията се провеждат в 9 обучителни центъра, в 9 града: Габрово, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора и Шумен. Обученията стартират на 19 август 2013 г. и ще приключат през ноември 2013 г.

Специфичните цели на проекта, свързани с конкретното обучение, са насочени към:

Създаване на условия и подкрепа на младшите учители чрез въвеждаща квалификация за младшите учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години, които желаят да повишат квалификацията си и за насърчаване и стимулиране професионалното усъвършенстване на главните учители/възпитатели, чрез надграждаща квалификация в съответствие със специфичните задължения, които им се възлагат, и ролята им в системата за кариерно развитие.