Проект управление на ефективно професионално образование

Проект BG 051PO001 – 3.2.03  

 

Приоритетна ос 3. „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”

Област на интервенция 3.2. „Модернизация на системата за образование и обучение”.

 Срок за изпълнение:януари 2012 г. – май 2015 г.

Целева група: Обучаеми и обучаващи, служители в образователни институции, работодатели

Стойност: 1 185 000 лв.

Обща цел:  Разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО)

 Специфични цели:

  • Подобряване ефективността 
  • Повишаване качеството
  • Повишаване на конкурентоспособността на завършващите ученици.
  • По-добро синхронизиране професионалното образование с потребностите на пазара на труда.
  • Създаване на предпоставки за сравнимост и конкуренция между училищата

С помощта на разработения в рамките на проекта инструментариум – система от ииндикатори и показатели, методология, наръчници, уеб-базирана платформа за анкетни проучвания, професионалните гимназии ще имат възможност да получават информация за степента на удовлетвореност на обучаващи, обучавани, родители, представители на бизнеса относно предлаганото обучение. Разработеният инструментариум ще бъде тестван в 132 професионални гимназии.