Проект успех

Цели на проекта:
(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности
(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

В ПГЕЕ Гълъбово са сформирани различни училищни клубове:

За учебната 2011/2012г.

 • Астроклуб „Хелиос“
 • Студио „Изготвяне на презентации“

За учебната 2012/2013г.

 • Студио „Дигитални и мултимедийни технологии“
 • Клуб „Интериорен дизайн“
 • Клуб „Спорт и туризъм“
 • Клуб „Аз и света“

За учебната 2013/2014г

 • Клуб „Журналистика“
 • Клуб „Аз и моето училище“
 • Клуб „Спорт и туризъм“
 • Студио „Дигитални и мултимедийни технологии“
 • Клуб „Интериорен дизайн“

За учебната 2014/2015г

 • Клуб „Журналистика“
 • Клуб „Моето зелено училище“
 • Клуб „Изготвяне на презентации“

 

     Повече за проекта: